Aleksander Radczenko prywatnie o Litwie, Wilnie, Wileńszczy¼nie, Polakach na Litwie i stosunkach polsko-litewskich
stat4u
Blog > Komentarze do wpisu

Tautininki¹ka trumparegystė tarnauja Kremliui

Blogi Lietuvos ir Lenkijos santykiai, konfliktai tarp lietuvių ir lenkų naudingi tik Kremliui. Tai aksioma, kurios įrodinėti lyg ir nereikia, bet gyvenimas, o ypač politikai, vis pa¾eria naujų įrodymų. Kai tik padaromas bent vienas, bent simbolinis ¾ingsnis lietuvių ir lenkų santarvės link, i¹ karto atsiranda koks nors, naudojant Kremliaus terminologija, „naudingas idiotas“, kuris įmeta deguto ¹auk¹t±, bando viska sugadinti, sugriauti, atgaivinti jau gźstantį konflikt±. ©tai prie¹ kelias dienas, antradienį, Lietuvos parlamentarai lyg ir pajudėjo originalios nelietuvi¹kų vardų ir pavard¾ių ra¹ybos įteisinimo link. Pateiktas atitinkamo Įstatymo projektas. Netobulas, sprend¾iantis, visų pirma, lietuvaičių i¹tekėjusių u¾ u¾sieniečių ir Lietuvos pilietybź įgijusių u¾sieniečių bei jų vaikų problemas, bet i¹ dalies pritaikytinas ir labai ma¾ai Lietuvos lenkų, kovojančių u¾ galimybź originaliai u¾ra¹yti savo pavardes, daliai. Ir i¹ karto, kit± dien±, viename i¹ populiariausių Lietuvos interneto portalų pasirodo straipsnis su reikalavimu u¾daryti Lietuvoje visas valstybines tautinių ma¾umų mokyklas, t.y. mokyklas, kuriose mokama tautinių ma¾umų kalba. Straipsnis ne ¹iaip sau kokio nors stasio i¹ gatvės, o Vidmanto Martikonio, vieno i¹ Vilniaus liberalų lyderių, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario bei Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko.

Vykstant diskusijai apie tai, kokia turėtų būti ateities ¹vietimo sistema Lietuvoje, norėčiau i¹samiau panagrinėti valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, veikiančių tautiniu pagrindu, tem±. Da¾nai dėl politinio jautrumo ir korekti¹kumo ¹ia tema vengiama platesnių diskusijų. Reikia pripa¾inti, kad Lietuva paveldėjo sovietinį bendrojo lavinimo mokyklų tinkl±. (...) Sovietinio mokyklų tinklo tikslas buvo atidaryti kuo daugiau rusų ir lenkų kalbomis dėstomų mokyklų, siekiant slopinti vietinių gyventojų tauti¹kum± (...) Palaipsniui, bėgant nepriklausomybės metams, mokyklų, kur mokama rusų arba lenkų kalba, skaičius suma¾ėjo. Taip pat ¾enkliai suma¾ėjo ir moksleivių skaičius dar veikiančiose tokio pobūd¾io mokymo įstaigose

— ra¹o Vilniaus miesto tarybos narys.

Prie¹ pasisakant politi¹kai nejautriai ar nekorekti¹kai, ponui Vidmantui, vertėjo visgi pasidomėti dalykais apie kuriuos rei¹kia savo nuomonź. Tautinių ma¾umų mokyklos nėra joks sovietmečio know-how. Lenki¹kos gimnazijos veikė tarpukario Lietuvoje, o tuo metu Lenkijai priklausančiame Vilniaus kra¹te — lietuvi¹kos mokyklos. Ir vienoje, ir kitoje valstybėje jos buvo tam tikrais laikotarpiais slopinamos, bet i¹ esmės tik jų (ir ba¾nyčios) dėka Lietuvos lenkai ir Lenkijos lietuviai i¹saugojo savo tautinź tapatybź, kultūr±, kalb±.

Sovietmečių i¹ tikrųjų buvo pristeigta daugybė rusakalbių mokyklų, ypač Vilniaus regione, o vat lenkakalbėms mokykloms buvo visais įmanomais būdais trukdoma veikti, jų skaičius nuolat ma¾ėjo. 1989 m. lenkakalbėse mokyklose mokėsi tik 2,09 proc. visų Lietuvos mokinių, nors Lietuvos lenkai sudarė tuo metu apie 7 proc. Lietuvos gyventojų.  I¹ esmės lenkakalbis ¹vietimas Lietuvoje atgimė tik Nepriklausomybės laikais (2000 m. lenkakalbėse mokyklose mokźsi 4 proc. visų Lietuvos mokinių). Po nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo i¹ tikrųjų daug rusakalbių mokyklų u¾sidarė, kas yra visi¹kai suprantama, nes apčiuopiamai suma¾ėjo ir Lietuvoje gyvenančių rusų skaičius. Lenkakalbių mokyklų bei mokinių skaičius gi prie¹ingai — prad¾ioje ¾enkliai i¹augo, vėliau suma¾ėjo, o pastaraisiais metais i¹lieka pakankamai stabilus. Prie progos verta pa¾ymėti, jog mokyklų, kuriose mokama lietuvių kalba, skaičius ma¾ėjo ¾ymiai sparčiau.

Akivaizdu, kad dalis mokymo programų ir vertinimo standartų skiriasi nuo bendrojo lavinimo ugdymo standartų lietuvi¹kose mokyklose. (...) Nevienodas mokymo programų turinys bei skirtingi vertinimo kriterijai da¾nai apsunkina jaunuolių, baigusių mokyklas rusų ar lenkų kalba, pilnavertź socialinź integracij±. Tokiems jaunuoliams kartais vien dėl lietuvių kalbos įgūd¾ių stokos sunkiau rasti darb±, rinktis universitetinį i¹silavinim± ar siekti profesinės karjeros

— ra¹o Vidmantas Martikonis.

„Gerbiamas“ Vidmantai, o galima ¹iek tiek konkrečiau? Ar galite pateikti bent vien± tyrim±, kuris parodytų, jog jaunuoliai, baigė nelietuvi¹kas mokyklas, turi kokių nors problemų su integracija, karjera, universitetinio i¹slavinimo pasirinkimu? Negalite, nes tokių tyrimų nėra. O gal Jus turite kokių nors priekai¹tų pvz., buvusio energetikos ministro Jaroslavo Neverovičiaus, dainininkių Kata¾inos Zvonkuvienės ir Evelinos Sa¹enko karjerai, i¹silavinimui ar socialiniai integracijai?

Gal tada pasakysite kokios mokymo programos ir kokie vertinimo standartai skiriasi? Ar tautinių ma¾umų mokyklose mokama kitokios matematikos, fizikos, geografijos, chemijos negu mokyklose, kuriose mokama lietuvių kalba? Ne, ir brandos egzaminų reikalavimai lietuvi¹kų ir nelietuvi¹kų mokyklų abiturientams yra vienodi. Vienintelį skirtum± galima į¾velgti nebent lietuvių kalbos dėstyme ir vertinime, bet iki 2019 m. ir jo nebeliks.

Remiantis kitų demokratinių valstybių patirtimi, tautinių ma¾umų mokyklos galėtų būti steigiamos religiniu, kultūrinių bendruomenių, privačių iniciatyvų pagrindu

— mano Vilniaus liberalas (o gal reikėtų, turint mintyje jo pam±stymus apie tai, kad tautinių ma¾umų mokyklos „slopina vietinių gyventojų tauti¹kum±“ (sic!), ra¹yti "tautininkas"?).  

Ar Suomija nėra demokratinė valstybė? O Suomijoje egzistuoja platus ¹vedakalbių mokyklų tinklas, kurių paslaugomis noriai naudojasi ir suomiakalbiai gyventojai, nes jų teikiamų mokymo paslaugų kokybė yra labai auk¹ta. Vokietijoje, regionuose tankiai apgyvendintuose tautinių ma¾umų atstovų, irgi yra platus valstybinių mokyklų, kuriose dėstoma danų, fryzų ar sorbų kalbomis, tinklas. Slovakija, Rumunija, Lenkija, Latvija, Estija – tai ir demokratinės, ir nefederacinės valstybės, kuriose egzistuoja tautinių ma¾umų mokyklos.

Prie¹ pasisakant ¹iuo klausimu praverstų susipa¾inti ir su Hagos rekomendacijomis dėl tautinių ma¾umų ¹vietimo (The Hague Recommendations Regarding the Education Rights of National Minorities) bei tarptautiniais tyrimais, kurie byloja, kad mokinių, kurie mokasi ne savo gimt±ja kalba, rezultatai yra 1/3 blogesni u¾ mokinių, kurie mokasi gimt±ja kalba, rezultatus.

Palaipsniui turi būti atsisakoma valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų tautiniu pagrindu. Tai darant nuosekliai, be isterijos, nuo sutartos datos nebekomplektuojant pirmųjų klasių tokiose mokyklose

— rimtu veidu siūlo Vidmantas Martikonis.

Jau pats ¹is isteri¹kas siūlymas mobilizuoja lenkakalbį ir rusakalbį taliban±. Taliban±, kuris bando u¾daryti tautines ma¾umas getuose, kad lengviau būtų jas kontroliuoti, rinkti balsus ir u¾tikrinti sau ¹iltas vieteles Seime bei savivaldybėse. Bet blogiausia, kad tokie pasiūlymai mobilizuoja Kremliaus propagandistus, kurie nuolat ie¹ko „įrodymų“, kad tautinės ma¾umos Lietuvoje yra skriaud¾iamos, diskriminuojamos, persekiojamos.

Be abejo nenoriu teigti, jog ponas Martikonis tarnauja Kremliui, bet kad jo ra¹liav± atitinka Kremliaus interesus – neturiu abejonių. Belieka tikėtis, kad tai tik ¹io politiko tautininki¹kos trumparegystės pasekmė...

czwartek, 11 maja 2017, vile

Polecane wpisy